///ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. είναι :

1. Η ανάληψη, μελέτη και κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Τεχνικών έργων στο εσωτερικό, κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή τη εγγραφή της Εταιρίας σε ειδικούς καταλόγους.

2. Η δημιουργία, αγορά, πώληση και γενικά η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων, η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.

3. Οι οποιασδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα.

4. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως έργων.

5. Η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς με τον εταιρικό σκοπό εργασίας, για την οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί: α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, με κάθε τύπο εταιρείας και γενικά επιχειρήσεις ημεδαπές ή αλλοδαπές, καθώς και φυσικά πρόσωπα, που επιδιώκουν τον ίδιο, ανάλογο ή παρεμφερή, συγγενή ή και διαφορετικό σκοπό με αυτόν της συνιστώμενης εταιρείας και β) να μετέρχεται οποιοδήποτε πρόσφορο, ενδεικνυόμενο και επιτρεπόμενο μέσο, μέθοδο και τρόπο εφαρμογής και να ιδρύει καταστήματα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.


©2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. All rights reserved.