«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α' ΦΑΣΗ»

Περιλαμβάνονται έργα για:

■ Τη μεταφορά νερού από τη λίμνη Κάρλα με τις ανυψωτικές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων και τον καταθλιπτικό αγωγό που θα τροφοδοτεί την τάφρο 2Τ που ενέχει θέση δεξαμενής με την κατασκευή του ρουφράκτη Θ2Τ

■ Τη διανομή του νερού της λίμνης με τα σωληνωτά δίκτυα και τα αντλιοστάσια

■ Την κατασκευή της τάφρου 2Τ΄ για την ομαλή απορροή των ομβρίων της δεξιάς περιοχής δυτικά της τάφρου 2Τ

■ Την τροφοδοσία της τάφρου 1Τ που ενέχει θέση δεξαμενής με την κατασκευή του ρουφράκτη Θ1Τ, από τον αγωγό παράκαμψης (by pass).

■ Την κατασκευή του Πύργου Ανάπαλσης για τη λειτουργία του έργου της μεταφοράς του νερού από τη λίμνη προς τα αντλιοστάσια

■ Τον εξοπλισμό του αντλιοστασίου για τη μεταφορά του νερού από τη λίμνη προς τον Πύργο Ανάπαλσης στον κόμβο Πέτρας

■ Η απόληψη νερού από την λίμνη θα ανέρχεται σε 46.000.000 m3/έτος και σε πρώτη φάση θα αρδεύονται 55.000 στρ. περίπου