«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ, Α' ΦΑΣΗ»

Περιλαμβάνονται έργα όπως:

■ Η επέκταση των αναχωμάτων του συλλεκτήρα Σ3 μέχρι τη Χ.Θ. 16+000 περίπου.

■ Η ολοκλήρωση του συλλεκτήρα Σ6 συνολικού μήκους 2,5χλμ και το έργο εισόδου για την εκτροπή του χειμάρρου Κερασιώτη.

■ Τα έργα οδοποιίας με την παραλλαγή της οδού Καστρίου – Αμυγδαλής και την οδό πρόσβασης στον υγρότοπο.

■ Η κατασκευή τεχνητού υγροτόπου έκτασης περίπου 1.100στρεμ. για την επεξεργασία και των καθαρισμό των στραγγιδίων της περιοχής και τη διοχέτευση των νερών στον ταμιευτήρα της λίμνης Κάρλας.

■ Ο καθαρισμός της τάφρου 1Τ σε μήκος περίπου 30χλμ.

■ Η αποστράγγιση των κλειστών λεκανών αριστερά του συλλεκτήρα Σ3 και η ολοκλήρωση των έργων συμβολής των ρεμάτων μέχρι τη Χ.Θ. 16+000 περίπου.

■ Η λιθοπλήρωση των τάφρων διήθησης στην περιοχή των στεγανωτικών αναχωμάτων.