///ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

1. Σταύρος Τερζάκης του Αθανασίου και της Κυριακής, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Θωμάς-Ιωάννης Τερζάκης, του Σταύρου και της Βάιας, Πολιτικός Μηχανικός, ως Αντιπρόεδρος

3. Βάια Τζανταρίζου, του Ιωάννη και της Μαρίας, σύζυγος Σταύρου Τερζάκη, ως Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι 31-05-2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της λήξης της θητείας του.


©2019 ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. All rights reserved.