«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ-ΒΟΛΟΣ»

Το έργο αφορά στη σύνδεση του δικτύου ακάθαρτων της Αγρίας του δήμου βόλου με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β Συγκεκριμένα : τέσσερα αντλιοστάσια, καταθλιπτικοί αγωγοί πολυαιθυλένιο μήκους 15.437 μ.